Datalager

Ett datalager/data warehouse är en logiskt sammanhållen datamängd vars huvudsakliga syfte är att analyseras, det kan ses som en generell kunskapsbank för en organisation. Grundidén med ett datalager är att samla in och kvalitetssäkra data regelbundet genom att sätta upp kopplingar till andra register. Data uppdateras i de system från vilka data hämtas medan datalagret säkerställer att organisationen kan lagra och jämföra information över tid.

Några av de främsta anledningarna till att behov av ett datalager uppstår är:

  • Data är av annan terminologi än det som används inom verksamheten.
  • Data kan inte sammanställas, jämföras och analyseras enligt verksamhetens krav
  • Data går inte att jämföra mellan olika tidsperioder
  • Beslutsfattare saknar möjlighet att på egen hand samla in relevant data i en given situation.

Grunden för ett lyckat datalagerprojekt är att överläsning av data från affärssystem och andra register sker på ett effektivt sätt och att relevant data lagras i ett format som är lättillgängligt för verksamhetens slutanvändare. För att läsa över data från andra register/system till ett eller flera datalager används tekniken Extract Transform Load (ETL) som innebär att man samlar in, transformerar/konverterar och lagrar data. Beslutsdata är experter inom ETL-utveckling och har mångårig erfarenhet från ETL-utveckling inom olika branscher som exempelvis offentlig sektor, bank, finans och retail. Vi använder standardverktyg från bland annat Microsoft vilket skapar förutsättningar för en personoberoende och förvaltningsbar ETL-lösning.

Vilket data som ska lagras i ett datalager samt hur data ska lagras bestäms till stor det av kundens analysbehov samt vilken typ/vilka typer av analysprodukter kunden använder sig av. Beslutsdata hjälper kunden identifiera sitt behov och sina huvudsakliga utmaningsområden för att på så sätt kunna ta fram en kundanpassad helhetslösning.

Beslutsdata har lång erfarenhet att ta fram datalager på olika plattformar både on-premise och i molnet. Vi arbetar utifrån agila metoder och ett väl genomtänkt ramverk när vi utför informationsmodellering, dataintegrering, felhantering och kvalitetssäkring. Med god verksamhetskunskap från ett stort antal datalagerprojekt inom flera olika branscher kan vi säkerställa snabb affärsnytta för Er verksamhet.

kontakt_fredrik

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med datalager?

Fredrik Sandberg
fredrik.sandberg@beslutsdata.se
+46 73 368 27 35
Kontakta oss